Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/12/07

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków, 2007-05-07
 
Wszyscy Oferenci
 
 
ZP 341/3/12/07
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP 341/3/07.
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Gmnina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Instalatorstwo elektryczne
Jan Cebula ,
Ul. Krasickiego 2
97-500 Radomsko
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.
 
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2007-05-15 .
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164 poz. 1163 z zm) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
________________________________
imię i nazwisko
podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15
Osoba redagująca: Marcin Wujek