Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówO B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY OPOCZYŃSKIEGO


Zgodnie z art. 11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – zawiadamia się - że na wniosek Wójta Gminy Mniszków z dnia 02.04.2009r. - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej relacji: droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski wraz z przebudową infrastruktury

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany .

Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się, a także sformułować uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

( niski parter) pokój nr 03

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:

Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału:

gm. Mniszków obręb Syski

dz. nr 246/1 ( 246/3*, 246/4), 215 (215/1, 215/2*),  241 ( 241/1, 241/2*, 241/3)

 

gm. Mniszków obręb Holendry

                        dz. nr 18 ( 18/1*, 18/2)

 

[ symbolami X ( X, X*) oznaczono odpowiednio:

            X – numer ewidencyjny działki przed podziałem

X*- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji

X- numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, a znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela]

 

Nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji

gm. Mniszków obręb Syski

                        dz. nr 232/2, 245/2

 

gm. Mniszków obręb Holendry

            dz. nr 2/2, 3/2, 4/5, 5/2, 6/2, 7/1,  19/1, 20/1, 22/1, 23/1, 25/1

gm. Mniszków obręb Grabowa

dz. nr 148, 149/1, 149/2, 150/2, 152/2, 153/2, 151/2, 154/2, 155/2, 156/2, 157/2, 158/4, 159/2, 167

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

znak sprawy: AB.I. 7351/ 142 /2009

Dodano dnia: 2009-05-28
Aktywny do dnia: 2009-06-25
Osoba redagująca: Damian Milczarek