Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/10/05

Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na wykonanie fundamentów pod rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie:


ZP 341/10/05 Mniszków,29-08-2005 OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na wykonanie fundamentów pod rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie: - budynku szkoły - budynku magazynku przy sali gimnastycznej 1) Nazwa i adres zamawiającego: Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków www.bip.mniszkow.pl mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 730 – 1530 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro 3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikacja zostanie wysłana pocztą lub odebrana osobiście przez oferenta na podstawie pisemnego zamówienia. Cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 20 zł 4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Prace polegają na wykonaniu fundamentów pod rozbudowywaną część budynku szkoły, oraz pod budynek magazynku sportowego łączącego szkołę z salą gimnastyczną – szczegółowe informacje zawarte w SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych kod CPV 45262210-6 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: 30.10.2005 r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi stawiane w art.22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z zmianami) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 8) Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w kwocie 5.500,00 zł. 9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: ---------------------------------------------------------------- | Nazwa kryteriu|........................|Waga | ----------------------------------------------------------------- |Cena................................. | 100 | --------------------------------------------------------------------------- 10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego(Sekretariat pokój nr 3) w terminie do dnia 14. 09. 2005 do godz.1200 Koperta winna być oznaczona: " Przetarg nieograniczony poniżej 60.000euro na wykonanie fundamentów pod rozbudowę Zespołu Szkół Samorządowych w Mniszkowie: - budynku szkoły - budynku magazynku przy sali gimnastycznej” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2005r. o godzinie 1215 w siedzibie Zamawiającego - sala Konferencyjna. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 11) termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 14-10-2005r ____________________________________ Urząd Gminy Mniszków

Dodano dnia: 2005-08-29
Aktywny do dnia: 2005-09-14
Osoba redagująca: Marcin Wujek