Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE ZP 341/1/09

o wyborze najkorzystniejszej oferty


Mniszków dnia, 10.06.2009 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/1/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/1/09 Nazwa zadania: ,,Remont drogi gminnej Julianów - Trzebiatów”.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Budowy i Eksploatacji Dróg i Mostów Sp.z o.o

97-200 Tomaszów Maz. ul. Luboszewska 61/69

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2009-06-22.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.

97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3

222.715,39 zł

93,73

2.

Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o.

97-200 Tomaszów Maz. ul. Luboszewska 61/69

208.744,82 zł

100

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.

26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38

230.092,49 zł

90,72

4.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp.z o.o. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

223.741,16 zł

93,29

 

   2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 2

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Dodano dnia: 2009-06-12
Aktywny do dnia: 2009-06-22
Osoba redagująca: Andrzej Pączek