Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie

Wójta Gminy Mniszków


Zarządzenie Nr 21/08

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 30 września 2008 roku

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218 ) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.1, art.35 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 )

 

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1. Przeznaczam do wydzierżawienia na okres 3 lat grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załączniki nr 1 do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.

 

§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

>>>>wykaz działek.pdf

Dodano dnia: 2008-10-02
Aktywny do dnia: 2008-10-24
Osoba redagująca: Damian Milczarek