Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/7/09

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Mniszków, 2009-09-08

 

Gmina Mniszków

Ul. Powstańców Wielkopolskich 10

26-341, Mniszków

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/7/09

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/7/09. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie został określony dzień na który ma być podana stawka WIBOR. Z uwagi na w/w fakt oferty nie są porównywalne i nie można zawrzeć ważnej umowy.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust.1 pkt 7 tj. Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

 

 

 

Dodano dnia: 2009-09-08
Aktywny do dnia: 2009-09-15
Osoba redagująca: Marcin Wujek