Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 45/07

Wójta Gminy Mniszków z dnia 28maja 2007 roku.


 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do oddania w dzierżawę.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nr181, poz.1337 ) oraz art.13 ust 1, art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U .z 2005r. Nr 130, poz. l083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz.1601 )

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 §1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat, grunt wyszczególniony w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 do niniej szego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.

 §2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dodano dnia: 2007-05-29
Aktywny do dnia: 2007-06-20
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna