Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mniszków


Wójt Gminy Mniszków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mniszków oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 935/1 i 935/3 o łącznej powierzchni 0,5457ha, położonych we wsi Stok, gm. Mniszków, z urządzoną księgą wieczystą KW 47985

Działki numer 935/1, 935/3 obrębu Stok, zgodnie z miejscowym ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Mniszków znajdują się w obszarze : PE.PP.PS – teren kopalni, zakładu przetwórczego przeróbki wapieni, zwałowisk nadkładu, budynków, budowli i urządzeń technicznych związanych z funkcją podstawową.

 

Cena wywoławcza nieruchomości – 118.520,00zł plus podatek VAT 22%.

Wadium – 11.850,00zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zastrzega się, że w akcie notarialnym kupna-sprzedaży, zostanie zamieszczony zapis o ustanowieniu służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 935/1 i 935/3 na rzecz właściciela działki numer 19 obrębu Stok.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08 lipca 2009 roku ( środa) o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Mniszkowie, ul. Powstańców Wlkp. 10.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 02 lipca 2009 r. Wadium można wnosić w obligacjach Skarbu Państwa lub w pieniądzu, w kasie Urzędu Gminy do godz. 1400 lub na konto Gminy Mniszków BSZP O/Błogie Nr 68 8973 0003 0040 0040 0143 0005 ( liczy się data wpływu przelewu na konto Gminy). Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

 

Kwota osiągnięta w przetargu winna zostać uregulowana jednorazowo wraz z podatkiem VAT najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy kupna , wadium przepada na rzecz sprzedającego.

 

Jeżeli uczestnik wniósł wadium w formie niepieniężnej, to jego zwrot następuje niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie - jednak nie później niż przed upływem 3 dni, po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu przetargu lub jego zakończeniu wynikiem negatywnym.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004r. Nr 167, poz.1758 ze zm. ).

 

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (koszty notarialne i sądowe) ponosi strona kupująca.

Dodatkowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mniszkowie pokój nr 1 (I-piętro) lub telefonicznie pod numerem tel. ( 0 44 ) 756 15 22.

 

Mniszków, dnia 02.06.2009 r.

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-07-08
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna