Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/5/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 15.09.2009 r.

 

Wszyscy oferenci

 

ZP 341/5/09

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy ZP 341/5/09 Nazwa zadania: ,,Przebudowa dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Cezet Bis” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Cezet” 27-200 Starachowice

ul. 17-go Stycznia 32

 

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów.

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w celu podpisania umowy. Powyższą czynność należy dopełnić w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 Pzp, nie później jednak niż do 30 września 2009r.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

STRABAG Sp. z o.o.

03-472 Warszawa ul. B.Brechta 7

7 051 236,66 zł

98,16

2.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Cezet Bis” Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Cezet” 27-200 Starachowice

ul. 17-go Stycznia 32

6 921 148,65 zł

100

3.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo -Mostowych Sp. z o.o.

97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19

7 332 415,66 zł

94,39

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni żadni wykonawcy.

 

3.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

2

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

_________________________________

imię i nazwisko

podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2009-09-16
Aktywny do dnia: 2009-09-30
Osoba redagująca: Andrzej Pączek