Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP341/8/06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


ZP341/8/06 Mniszków, 2006-11-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej na potrzeby Gmina Mniszków. Nr sprawy: ZP341/8/06. Działając na podstawie art. 4a ust. 2 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163, ze zmianami ) Gmina Mniszków zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Strona WWW.bip.mniszkow.pl E-mail: mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa . 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zakupu wraz z dostawa instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej tj: Flet poprzeczny C, Klarnet B, Trąbka pompkowa, Saksofon sopranowy B, Saksofon altowy Es, Saksofon tenorowy strój B, Puzon suwakowy B, Tenor Horn B, Tuba C, Rogi – waltornia Pojedyncza F, Werbel podłużny, marszowy, Bęben duży marszowy, Perkusja, Gitara bas, 4-strunowa elektryczna, Gitara rytmiczna 6-strunowa, elektryczna, Keyboard, Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 36310000-7 Słownictwo główne Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy) Główny przedmiot Instrumenty muzyczne nie dotyczy Dodatkowe przedmioty nie dotyczy nie dotyczy 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 6) Termin wykonania zamówienia: termin wykonania zamówienia 11.12.2006r. 7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Cena - 100% 9) Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 (sekretariat) do dnia 01-12-2006r. do godz. 12:00 11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl 12) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój sala konferencyjna. Dnia 2006-12-01 o godz. 12:15. 13) termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-31 14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie dotyczy 15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie dotyczy 16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. nie dotyczy ____________________________________ Gmina Mniszków Numer sprawy: ZP 341/8/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej. I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Gmina Mniszków Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków WWW.bip.mniszkow.pl mniszkow@mniszkow.pl Godziny urzędowania 7:30-15:30 Ogłoszenie o zamówienie publiczne opublikowano: Na tablicy ogłoszeń zamawiającego dnia 2006-11-24 Na stronie internetowej: WWW.bip.mniszkow.pl dnia 2006-11-24 II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o zamówienie publicznego prowadzone jest w trybie przetargu: nieograniczonego o wartości: poniżej 60 000 euro. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 39 podstawa prawna ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p. zm). Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z p. zm.) – zwana dalej ustawą. 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605), 3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 610) , III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia dotyczy: Zakupu wraz z dostawa instrumentów dla młodzieżowej orkiestry dętej tj: Flet poprzeczny C YAMAHA YFL-211 - 2szt lub równoważny E mechanika, klapy zamknięte, offsetowy system plateau G, futerał twardy, pulpit marszowy zapinany na rękę Instrument nowy Klarnet B Amati ACL-211-0 klarnet -3szt lub równoważny niklowana mechanika, 17 klapek, 6 okularów, ABS czara, korpus drewniany, Ustnik, Twardy futerał, pulpit marszowy Instrument nowy Trąbka B Amati ATR-211 I-0 -4szt lub równoważny czara: 125 mm, menzura: 11,7 mm, lakierowana, ustnik, twardy futerał, pulpit marszowy Instrument nowy Trąbka B Cerveny CTR 501H -0 -1szt lub równoważny lakierowana, wentyle obrotowe, czara: 135mm, menzura 11,10mm, ustnik, futerał twardy, pulpit marszowy. Instrument nowy Saksofon sopranowy B prosty TREVOR JAMES model REVOLUTION 3640D - 1 SZT lub równoważny podwójna szyjka- prosta i zakrzywiona złoty lakier ustnik twardy futerał pulpit marszowy stroiki Vandoren tradycyjne twardość 2,0 -2 szt i twardość 2,5 -3 szt Instrument nowy Saksofon altowy ES KEILWERTH model EVETTE - 2SZT lub równoważny złoty lakier, czara 133mm, kala od niskiego B do wysokiego FIS, nowy wygodniejszy mechanizm klapy oktawowej, ustnik twardy futerał pulpit marszowy stroiki Vandoren tradycyjne twardość 2,0 -5szt i twardość 2,5 -5szt instrument nowy Saksofon tenorowy B - 1szt. YAMAHA YTS-275 lub równoważny klapa wysokiego FIS, złoty lakier z niklowanymi klapami, ustnik, twardy futerał, pulpit marszowy, stroiki Vandoren tradycyjne twardość 2,0 -2szt i twardość 2,5 -3szt Instrument nowy Puzon suwakowy B -2szt. Amati ASL-312-0 lub równoważny czara: 200 mm, menzura: 12,4 mm, suwak z twardego chromu, lakierowany, ustnik, futerał twardy, pulpit marszowy Instrument nowy Tenor Horn B -1szt. CTH 421- 3-0 Cerveny lub równoważny 3 wentyle obrotowe, czara 240 mm, menzura 13.00 mm, żółty mosiądz, owalny kształt, lakierowany, ustnik, futerał twardy, pulpit marszowy, Instrument nowy Tuba B CBB 481-4 Cerveny -1szt. lub równoważny 4 wentyle obrotowe, lakierowana, czara: 400mm, menzura: 20,0mm, rurka ustnikowa z argentonu (srebrna), ustnik, pokrowiec Instrument nowy Waltornia Pojedyncza F -3szt. CERVENY CHR-321-0 lub równoważny czara: 305 mm, menzura: 11.7 mm, krąglik ES, lakierowana, ustnik, futerał twardy, pulpit marszowy Instrument nowy Werbel podłużny, marszowy -4szt. Stagg Werbel Marszowy MSD 1410 lub równoważny model: standard, korpus: drewniany, kolor biały, rozmiar: 14" x 10" Instrument nowy Bęben duży marszowy -1szt. Stagg Bęben Basowy MBD 2610 lub równoważny model: standard, korpus: drewniany, kolor biały, rozmiar 26"x10" Instrument nowy Perkusja: werbel solowy, kocioł basowy, kocioł mały tenorowy 2 trzynele, break maszyna, bęben główny duży wraz ze stopką, pałeczki -1kpl. Zestaw perkusyjny YAMAHA RYDEEN RD2F5 lub równoważny Kolor czarny W skład zestawu wchodzą: RBD522, RTT512, RTT513, RFT516, RSD1455 oraz CS651W, HS650W, SS650W, pedał FP6110 Talerze 14' Hihat Paiste model 201 16' Crash Paiste model 201 Instrument nowy Gitara bas, 4-strunowa elektryczna -1szt. Yamaha RBX 170 lub równoważny Gitara basowa 4-strunowa, korpus – Agathis, gryf - Klon (bolt-on), podstrunnica – Palisander, progi – 24, przetworniki - pasywne, układ S-S, mostek - Chromowany Vintage z czterema niezależnymi siodełkami, kolor czarny, futerał twardy GATOR model GWE-BASS Instrument nowy Gitara rytmiczna 6-strunowa, elektryczna -1szt. Ibanez GRG 170 DX lub równoważny Gitara elektryczna, kolor: BK – Black, szyjka typu: GRX, korpus: Agathis, progi typu: Medium, mostek: FAT-10, przystawka (szyjka) : PSND1 (H), przystawka (środkowa) : PSNDS (S), przystawka (mostek) : PSND2 (H), futerał twardy GATOR model GL-ELEKTRIC Instrument nowy Keyboard 5 oktetowy -1szt. Keyboard Workstation Roland E50 lub równoważny Klawiatura 61 klawiszy - dynamicznych , polifonia-64, 1000 wysokiej jakości brzmień opartych na próbkach "wave" (512MB), 120 stylów, 16MB pamięci Flash na wgrywanie własnych utworów i stylów, 16-trakowy sekwenser, złącze USB, Music Assistant, głośniki, stacja dysków FDD i PC Card pokrowiec z pianki wysokozagęszczanej grubość 2 cm, zapinany na zamek, duża kieszeń zewnętrzna. Instrument nowy Opis przedmiotu zamówienia za pomocą znaków towarowych wynika wyłącznie ze specyfiki zamówienia. Zamówienia nie da się bowiem opisać w inny dokładny sposób. Odwołanie się do znaków towarowych ma za zadanie ustalenie także kryterium jakości dostawy. Zamawiający dopuszcza dostawę instrumentów pochodzących od innych producentów, o ile są one równoważne tj. Spełniają zasadnicze kryteria techniczne (parametry) oraz kryterium jakościowe. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV – 36310000-7 Wymagani stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. IV. Termin wykonania zamówienia Pożądany termin wykonania zamówienia 11.12.2006r. V. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami. 1. Wszelkie oświad¬czenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków faksem: (44) 756-15-23 lub na adres e-mail: mniszkow@mniszkow.pl Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się faksem lub drogą elektroniczną. 2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: stanowisko: Podinspektor do spraw zamówień publicznych. imię i nazwisko Marcin Wujek tel. (44) 756-15-22 fax. (44) 756-15-23 w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30 3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło: - do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami 4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania. 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wyko¬nawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. 7. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert, jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. VIII. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, wykonawca składa następujące dokumenty: 1. Dokumenty wymagane: a) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru oraz oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy - załącznik nr 1 b) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (lub osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta). W przypadku podpisania oferty przez osoby posiadające pełnomocnictwo, pełnomocnictwa muszą być dołączone do oferty. 2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej a) umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie b) oferta winna zawierać dokumenty z działu VIII pkt. 1 lit. b), c) dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez oferenta / osoby uprawnioną do podpisania oferty w imieniu oferenta z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". VI. Wymagania dotyczące wadium 1. Wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium VII. Termin związania ofertą Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. do dnia 2006-12-31 VIII. Opis sposobu przygotowania oferty A. Przygotowanie oferty 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym. 2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę. 6) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. B. Oferta wspólna W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać następujące warunki: 1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ partnerów - należy załączyć do oferty 3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia. IX. Miejsce oraz termin składania ofert. 1. Ofertę należy przesłać / złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie na adres zamawiającego: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Pokój nr 3 ( sekretariat) do dnia 2006-12-01 do godz. 12:00 2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków 3 Oznakowane oferty następujące: „Zakup i dostawa instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej”. 4. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu. 5. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Mniszkowie Ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków Sala konferencyjna. dnia 2006-12-01 o godz. 12:15 6. Sesja otwarcia ofert Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności X. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia / oferowanych części zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen, Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą dokonywane w: PLN. XI. Kryteria oceny oferty 1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: Nazwa kryterium Waga Cena 100% 5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa. 7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny Cena Px = N : W x 100 x Z Px – ilość punktów przyznanych danej ofercie za cenę (brutto) N – najniższa cena (brutto) z zaoferowanych; W – cena brutto badanej oferty Z – znaczenie czynnika(%) 8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: - zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, - zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego, 5. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu zamawiający poda: nazwę (firmę): nazwa firmy, adres wykonawcy: adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru: uzasadnienie 6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem. XIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie przewiduje wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy XIV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy. Postanowienia umowy zawarto w: - projekcie umowy, który stanowi załącznik numer: 2 XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad zamówień przysługują środki odwoławcze w postaci protestu i skargi przewidzianej w art. 180 – 198, ustawy ) Pozostałe informacje na ten temat znajdują się w ustawie . XVI. Opis części zamówienia - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych XVII. Umowa ramowa 1. Umowa ramowa 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej XVIII. Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających XIX. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych XX. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczna. 1.Adres poczty elektronicznej: mniszkow@mniszkow.pl 2.Adres strony internetowej: WWW.bip.mniszkow.pl XXI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych, XXII. Aukcja elektroniczna. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej, XXIII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne: Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. XXIV. Ogłoszenia wyników przetargu Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.bip.mniszkow.pl Niezależnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie. XXV. Postanowienia końcowe Postanowienia końcowe Zasady udostępniania dokumentów 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku - zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów - zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty - udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny. XXVI. Załączniki Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: Załączniki do SIWZ Załącznik nr1 – Formularz ofertowy Załącznik nr 2 – Projekt umowy Miejscowość, 2006-11-24 ______________________________ Podpis osoby uprawnionej Załącznik nr 1 ZP 341/8/06 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminę Mniszków przetarg nieograniczony na ,,Zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej” przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie że realizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego postępowania oraz informujemy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa.................................................................................................................... Siedziba................................................................................................................. Nr telefonu/faks...................................................................................................... nr NIP...................................................................................................................... nr REGON............................................................................................................... Dane dotyczące zamawiającego Urząd Gminy Mniszków Ul. Powstańców Wlkp.10 26-341 Mniszków Zobowiązania wykonawcy Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z wszystkimi wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego przetargu. cena netto ............................................................................................................zł (słownie: ..............................................................................................................) podatek VAT.......................................................................................................zł cena brutto ..........................................................................................................zł (słownie: ...............................................................................................................) Oświadczam, że: 1) wyrażam chęć uczestnictwa w procedurze przetargu, przeprowadzonego przez Zamawiającego – w terminach i pod warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 3) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 4) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych 5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 6) jesteśmy związani ofertą do terminu wskazanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy. 7) posiadamy konieczną wiedze wymaganą do przygotowania oferty oraz jej realizacji w określonym czasie; 8) nie zalegamy z opłatami podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne 9) nie byliśmy karani w zakresie spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 10) zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 12) deklarujemy, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym ,,Formularzu ofertowym” i załącznikach są kompletne, prawdziwe i dokładne w każdym szczególe. 13. Upoważniamy ....................................................... [Zamawiający] lub jego upoważnionych przedstawicieli do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia finansowych i technicznych aspektów tego zgłoszenia. 14. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można się kontaktować w celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane, podaje się poniżej: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 15. Do niniejszych ,,Oświadczeń oferenta „ dołączone jest Zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, że Oferent jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, potwierdzające, że profil działania Oferenta odpowiada profilowi usług objętych postępowaniem oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu Oferenta. W przypadku Oferenta będącego spółką cywilna obowiązuje załączenie umowy spółki. Termin płatności: .......... dni Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ……………………. Inne: Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej Nazwisko, imię .................................................................................................... Stanowisko ........................................................................................................... Telefon...................................................Fax......................................................... Zakres*: - do reprezentowania w postępowaniu - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2006-12-31 Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zastrzeżenie wykonawcy Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Inne informacje wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ______________________________________ (imię i nazwisko) podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy * niepotrzebne skreślić pod rygorem odrzucenia oferty Załącznik nr 2 Projekt UMOWA nr ... na zakup i dostawę instrumentów muzycznych dla młodzieżowej orkiestry dętej. Zawarta w dniu ............................... w Mniszkowie, pomiędzy: Gminą Mniszków reprezentowaną przez: Janusza Ciesielskiego – Wójta Gminy Mniszków zwanym dalej Zamawiającym a...............................................(nazwa i siedziba firmy) ............................... NIP........................... REGON.......................... wpisanym do .................... pod nr.................... reprezentowanym przez: 1. Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie, 2. Imię i nazwisko – stanowisko służbowe w firmie, zwanym dalej Wykonawcą. Zawarta w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 38 i nn. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - dalej Ustawa (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 ze zm.). § 1 PRZEDMIOT UMOWY Dostawca zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przeniesienia własności i wydania Zamawiającemu Instrumentów muzycznych i akcesoriów wg asortymentu ustalonego w opisie przedmiotu zamówienia i w ofercie wykonawcy tj: 1. Flet poprzeczny C szt. 2 2. Klarnet B szt. 3 3. Trąbka pompkowa szt. 5 4. Saksofon sopranowy B szt. 1 5. Saksofon altowy Es szt. 2 6. Saksofon tenorowy B szt. 1 7. Puzon suwakowy B szt. 2 8. Tenor Horn B szt. 1 9. Tuba C szt. 1 10. Rogi – waltornia pojedyncza F szt. 3 11. Werbel podłużny, marszowy szt. 4 12. Bęben duży marszowy szt. 1 13. Perkusja: szt. 1 14. Gitara bas, 4-strunowa elektryczna szt. 1 15. Gitara rytmiczna 6-strunowa, elektryczna szt. 1 16. Keyboard szt. 1 Zamawiający zobowiązuje się do nabycia towarów od Dostawcy i do zapłaty ceny. § 2 DOSTAWA, OPAKOWANIE TOWARÓW 1. Termin wykonania dostawy Strony określają na dzień ………………………… 2. Transport odbędzie się środkami transportu adekwatnymi do typu towaru. Koszty transportu ponosi Dostawca. 3. Miejscem wykonania dostawy jest siedziba Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni takie opakowanie towarów, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia ich jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku takich norm, wszelkie znane wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu towarów do miejsca dostawy oraz warunków, jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 5. W przypadku trudności w wykonaniu dostawy w wyniku siły wyższej Dostawca niezwłocznie pisemnie, faksem bądź elektronicznie powiadomi Zamawiającego o ich przyczynie celem uzgodnienia odmiennego sposobu wykonania dostawy. § 3 SPRAWDZENIE I ODBIÓR DOSTAWY 1. Sprawdzenie należytego wykonania dostawy będzie miał postać komisyjnego odbioru przez przedstawicieli Zamawiającego oraz przez przedstawiciela wykonawcy. 2. Sprawdzenie towarów będzie polegało na upewnieniu się, że towary są wolne od wad fizycznych. 3. Z odbioru dostawy zostanie sporządzony protokół ilościowo – jakościowy. 4. Z chwilą odbioru Dostawca przekaże Zamawiającemu wszelkie instrukcje obsługi i użytkowania niezbędne do utrzymania sprzętu w należytym stanie. 5. W przypadku, gdy towar nie będzie zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i ofertą, bądź będzie posiadał wady fizyczne widoczne na pierwszy rzut oka wykonawca na własny koszt wymieni towar na wolny od wad w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia odbioru. 6. Dokonanie odbioru towarów zgodnie z w/w postanowieniami nie zwalnia Wykonawcy od roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości. 7. Korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu ilościowo – jakościowego. 8. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania Dostawca odpowiada na zasadzie ryzyka. § 4 WADY FIZYCZNE DOSTARCZANYCH TOWARÓW 1. Przez wady fizyczne rzeczy rozumie się takie cechy rzeczy zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności bądź z przeznaczenia rzeczy albo, gdy rzecz nie ma cech, o których zapewniał sprzedawca, bądź gdy rzecz została wydana w stanie niezupełnym. 2. O dostrzeżonych wadach zamawiający powiadomi niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia stwierdzenia wady. 3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie wskazanym w ofercie do usunięcia wszelkich wad poprzez nieodpłatną naprawę, a gdy ta będzie niemożliwa poprzez wymianę towaru na nowy. § 5 PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy strony uzgadniają wynagrodzenie ryczałtowe zaproponowane w ofercie, tj. …………………………….. (słownie złotych …………………………………………………………………… /100). 2. Płatności, o których mowa w umowie, płatne będą przelewem na konto wskazane na fakturze VAT w terminie 7 dni od doręczenia faktury. 3. Podstawą wystawienia faktury jest wyłącznie protokół ilościowo – jakościowy, kwitujący prawidłowe wykonanie dostawy. 4. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Ustanawia się odsetki umowne za opóźnienie w zapłacie należności w wysokości 5 % w skali roku. § 6 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: • za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia ofertowego za każdy dzień opóźnienia poniżej 10 dnia opóźnienia i 2 % tej wielkości za każdy dzień od 10 dnia opóźnienia, • za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 1 % wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, • w przypadku innych naruszeń karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia ofertowego w odniesieniu do każdego uchybienia tejże umowie, • w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z winy wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia ofertowego. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. § 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Zamawiający w każdym przypadku nienależytego wykonania umowy ma prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i do żądania zapłaty kary umownej. 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu dostawy Towarów do dnia odstąpienia od Umowy. § 8 POSTANOWIENIA DODATKOWE I KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i innych mających zastosowanie przepisów prawa. 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zmiany umowy dopuszczalne są tylko wówczas, gdy konieczność wprowadzenia takich zamian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 3. Przyczyny i warunki odstąpienia od umowy reguluje Kodeks cywilny oraz Prawo zamówień publicznych. 4. Sądem właściwym dla sporów wynikłych na tle istnienia i wykonywania Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

Dodano dnia: 2006-11-24
Aktywny do dnia: 2006-12-01
Osoba redagująca: Marcin Wujek