Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/11/09

Zmiana nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


ZP 341/11/09                                                                                                                                                                        Mniszków dnia  11.12.2009

 

Zmiana  nr 2  Specyfikacji   Istotnych   Warunków   Zamówienia

         Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.”Przebudowa i rozbudowa „Domu Ludowego” w Bukowcu nad Pilicą”. Nr sprawy : ZP341/11/09

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r  nr 223, poz. 1655 ze zm.) Gmina Mniszków informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak ZP 341/11/09, zmienionej zmianą nr 1 z dnia 10.12.2009r. ,w następujący sposób:

I.W rozdziale: X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, w ust.1 pkt b) w wierszu 7 i 8  na stronie 10 SIWZ ,zamiast:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT tj. 06.01.2010r.do godz.

1200,   winno być:

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM SKŁADANIA OFERT tj.07.01.2010 r. do godz.

1200

         II.W rozdziale: XI MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

 a) w wierszu 33 na stronie 12 SIWZ, zamiast :

w terminie do dnia 06.01.2010r.do godz. 12:00,   winno być:

w terminie do dnia 07.01.2010r.do godz.12:00

b) w wierszu ostatnim na stronie 12 SIWZ, zamiast :

w dniu 06.01.2010r. o godz. 12:15, winno być :

w dniu 07.01.2010r. o godz.12:15

         III. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                   

Dodano dnia: 2009-12-11
Aktywny do dnia: 2010-01-07
Osoba redagująca: Andrzej Pączek