Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie


KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W MNISZKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

1/ obywatelstwo polskie,

2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko

    obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu

    terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

4/ doświadczenie zawodowe na stanowisku księgowego (mile widziane doświadczenie

    w jednostce budżetowej),

5/ ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,

uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe                         i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości bądź ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,

6/ znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

7/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

8/ nieposzlakowana opinia;

 

II. Wymagania dodatkowe:

 

1/ znajomość obsługi komputera i komputerowych programów finansowo-księgowych,

2/ umiejętność samodzielnego organizowania pracy,

3/ znajomość zasad funkcjonowania księgowości budżetowej, plany kont i klasyfikacji

    budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny

    finansów publicznych;

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2/ wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki,

3/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem

    finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji

    gospodarczych i finansowych,

4/ współudział w opracowywaniu planów finansowych jednostki,  

5/ dokonywanie bieżącej analizy wykonywania planów finansowych i bieżące informowanie

    kierownika jednostki o stopniu realizacji dochodów i wydatków oraz prawidłowości

    wykorzystania środków otrzymanych na wydatki z budżetu,

6/ przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

7/ księgowanie zbiorcze na kontach syntetycznych oraz szczegółowe na kontach analitycznych,

8/ sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych, statystycznych i analiz z wykonania

    budżetu,

9/ stała współpraca ze Skarbnikiem Gminy Mniszków;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- życiorys – curriculum vitae,

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, dodatkowe uprawnienia

   i kwalifikacje,

- kserokopia dowodu osobistego,

- kserokopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu

   w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

- oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

   z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności.

Do w/w dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                       w Mniszkowie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mniszkowie” lub przesłać na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 1/2

26-341 Mniszków

w terminie do dnia 17 czerwca 2009 r.

 

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mniszkow.pl oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniszkowie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 1/2.

Dodano dnia: 2009-06-04
Aktywny do dnia: 2009-06-17
Osoba redagująca: Renata Rutowicz