Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówOGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

Mniszków, dnia 2008.12.04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Mniszków na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, 2603 ze zm. ) oraz §3 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U.Nr 207, poz. 2108 ) ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

 

Oznaczenie wg ewidencji gruntów

Powierzchnia w ha.

Forma rozporządzenia nieruchomością

Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego

Wadium w zł

Obręb Zarzęcin

działka nr 76/1

KW 36574

 

 

 

 

Powierzchnia 0,0483ha

 

 

Dzierżawa w drodze umowy cywilno-prawnej na okres do 3lat.

 

 

 

 

 

Działka rekreacyjna.

 

 

 

 

1.220,00zł brutto

244,00zł

 

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 07.01.2009roku o godz. 9-tej. w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w podanej wysokości w gotówce w kasie Urzędu Gminy nie później niż na 3 dni przed otwarciem przetargu tj. do dnia 31.12.2008 r. Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium podlega niezwłocznie do zwrotu po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy dzierżawy.

Wójt Gminy Mniszków zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odstąpienia, odwołania z uzasadnionych przyczyn.

 

 

 

 

Dodano dnia: 2008-12-04
Aktywny do dnia: 2009-01-07
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna