Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie nr 41/2007

Wójta Gminy Mniszków z dnia 2 maja 2007 roku


 

Zarządzenie nr 41/2007

Wójta Gminy Mniszków

z dnia 2 maja 2007 roku

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Mniszków.

 

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.z 2001r Nr142, poz.1591 ze zm. ), ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz w związku z pismem Powiatowego Inspektora Sanitarnego PPIS-HŚr-HK-450/49/07 z dnia 23.03.2007r. zarządza się, co następuje:

§1.

Wprowadza się w dniach 10 maja do 10 czerwca 2007 roku przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Mniszków, polegającej na wyłożeniu preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.

§2.

  1. W związku z treścią §1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowników oraz inne podmioty władające nieruchomościami na terenie Gminy Mniszków do:

1) dokonania w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu np. otwory w drzwiach, podłogach;

2) usunięcia z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni;

3) wyłożenia preparatów do zwalczania szczurów nie później, niż 10 maja 2007r. i stałego uzupełniania do dnia 10 czerwca 2007r., w szczególności w narożnikach pomieszczeń i wzdłuż ścian oraz na ścieżkach przemieszczenia sie gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści : “ UWAGA WYŁOŻONA TRUTKA “

  1. Podmioty wymienione w ust.1 mają obowiązek umożliwić właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej:

1) potwierdzenia faktu przeprowadzenia deratyzacji poprzez okazanie rachunków za zakup preparatów do zwalczania gryzoni, bądź umowy z firmą specjalistyczną świadczącą usługi w zakresie deratyzacji;

2) sposobu przeprowadzenia i skuteczności działań w zakresie deratyzacji.

  1. Po upływie terminu określonego w §1 wyłożone preparaty do zwalczania szczurów i ich pozostałości powinny zostać usunięte.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

WÓJT GMINY

(-) Janusz Ciesielski

Dodano dnia: 2007-05-02
Aktywny do dnia: 2007-06-10
Osoba redagująca: Lidia Poprzeczna