Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 12/06

Wójt Gminy Mniszków z dnia 30 czerwcz 2006r.


w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 1'. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 1'. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr .23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 2]4 poz. 1806; z 2003 1'. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. ]568; z 2004 r. Nr 102 poz. ]055, Nr 1]6.poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172 poz. 1441) oraz art. 4 pkt.9, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 1'. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 26] poz. 2603, Nr 281 poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr ]69 poz. ]420, Nr ]75 poz. 1459) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przeznaczam do zbycia grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia - na warunkach określonych w załączniku. § 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.BIP.mnższkowpl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szczegółowy wykaz w/w nieruchomości znajduje się tutaj plik .pdf

Dodano dnia: 2006-06-30
Aktywny do dnia: 2006-08-15
Osoba redagująca: Nojek Sławomir