Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówINFORMACJA
                                                                                                                                                                                        Mniszków dnia 01.06.2009 r.

 

 

Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z RPO województwa łódzkiego

 

W dniu 21 maja br. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął Uchwałę Nr 763/09 w sprawie wyłonienia projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Spośród 53 wniosków wyłoniono do dofinansowania 31 projekty, w tym również projekt Gminy Mniszków pn.” Przebudowa dróg gminnych, włączających tereny stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy” o całkowitej wartości projektu 9.523.286,76 zł.( w tym kwota 9.121.006,73 zł stanowi wartość kosztorysową robót budowlanych). Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 6.680.226,60 zł.

W ramach swojego projektu Gmina Mniszków zamierza wykonać jednocześnie trzy zadania inwestycyjne, polegające na przebudowie i budowie trzech dróg gminnych, znajdujących się w bezpośrednim powiązaniu z istniejącym regionalnym i krajowym węzłem komunikacyjnym. Droga do miejscowości Stok jest bezpośrednio połączona z drogą krajową nr 12. Droga w miejscowości Mniszków i droga do miejscowości Syski łączą się z drogą powiatową nr 1501E, która podłączona jest do wyżej wymienionej drogi krajowej nr 12.

 

    I. Dzięki przebudowie, rozbudowie i budowie drogi do miejscowości Stok o łącznej długości
    ok. 1450m, na odcinku : droga krajowa nr 12 do Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Starachowice” w miejsc. Stok, zwiększy się atrakcyjność przyległych terenów dla inwestorów. Powstaną nowe miejsca pracy, zarówno w SSE Starachowice (planowana budowa cementowni) jak i na terenach przyległych poprzez powstanie zakładów usługowych (uruchomienie betoniarni). Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 2.640.779,79 zł.

 

    I. Droga gminna w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Mniszkowie po jej przebudowie na odcinku ok. 710m, zwiększy dostępność do ciągle rozbudowywanych zakładów Cer-Rol i Nova Ceramica, które zatrudniają docelowo około 100 osób. Ponadto zapewni sprawniejszy dostęp interesantom do Urzędu Gminy w Mniszkowie i ZOZ w Mniszkowie. Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 1.432.161,48 zł.

 

    III. Droga Gminna relacji: droga powiatowa nr 1501E – miejscowość Syski, po jej rozbudowie, budowie i przebudowie ( na odpowiednich odcinkach) o łącznej długości ok 2710m, także zwiększy atrakcyjność przyległych terenów dla potencjalnych inwestorów. Ponadto inwestycja ta prowadzi do otwarcia korytarza drogowego w kierunku południowym Polski, co umożliwi eksploatację złóż piasku kwarcowego. Wartość kosztorysowa zadania wynosi: 5.048.065,46 zł.

 

Realizacja przedmiotowego projektu (tj. trzech w/w zadań inwestycyjnych) znacząco wpłynie na podwyższenie jakości i bezpieczeństwa użytkowników dróg. Planowany projekt znacząco przyczyni się do podniesienia atrakcyjności Gminy Mniszków, Powiatu Opoczyńskiego jak i całego regionu łódzkiego pod względem społecznym i gospodarczym, wskutek włączenia stref ekonomiczno-przemysłowych w krajowy system transportowy.

 

 

 

Dodano dnia: 2009-06-02
Aktywny do dnia: 2009-06-17
Osoba redagująca: Andrzej Pączek