Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/3/13/07

Informacja o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania


 

Mniszków, dnia 07.05..2007r.
 
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
 
Do wszystkich Wykonawców
ZP 341/3/13/07
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/3/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
 
INFORMACJA
o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania
 
Gmina Mniszków, działając zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163), zawiadamia o wykluczeniu Wykonawcy: ,,ELKON” S.C. . Z.Wójcik, J. Pacześ z siedzibą w Moszczenicy ul. Piotrkowska 21 B 97-310 Moszczenica z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.
 
Wykonawca został wykluczony na mocy art.24 ust. 2 pkt. 4 wymienionej ustawy.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.
 
Uzasadnienie
 
Zamawiający po wnikliwym przeanalizowaniu oferty firmy ,,ELKON” S.C. . Z.Wójcik, J. Pacześ stwierdza, iż złożona przez nią gwarancja wadialna jest wystawiona na Urząd Gminy w Mniszkowie a nie na Gminę Mniszków w związku z powyższym należy uznać, iż oferta nie została zabezpieczona wadium.
Należy wskazać, iż Zamawiającym jest Gmina Mniszków, jako podmiot posiadający zdolność bycia podmiotem praw w stosunkach obligacyjnych. Takiego przymiotu nie można przypisać Urzędowi Gminy jako zorganizowanej jednostce administracyjnej pełniącej funkcje wykonawcze dla Gminy. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone w orzecznictwie Zespołu Arbitrów ( wyrok ZA z 13 października 2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-2599/06, wyrok ZA z 26 października 2005r. sygn. akt UZP/ZO/0-3025/05)
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż czynność wadliwego wniesienia wadium nie może być naprawiona w drodze wezwania do złożenia oświadczenia i dokumentu potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub uzupełnienia dokumentu zawierającego błędy w rozumieniu art. 26 ust. 3 ustawy. Wadium nie jest, bowiem dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków udziału w postępowaniu ( wyrok z 24 sierpnia 2006r. sygn. akt UZP/ZO/0-2337/06 oraz wyrok 26 marca 2007r. sygn. akt UZP/ZO/0-301/07
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
....................................................
(podpis kierownika Zamawiającego)

Dodano dnia: 2007-05-07
Aktywny do dnia: 2007-05-15
Osoba redagująca: Marcin Wujek