Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 7/06

Wójta Gminy Mniszków z dnia 18 kwietnia 2006 roku.


Na podstawie art.30 ust2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172,poz.1441 ) oraz art. 13 ust.1, art.35 ust l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, Nr 281, poz. 2782 oraz 2005r. Nr130, poz.1087, Nr 169,poz.1420, Nr 175, poz.1459) Wójt Gminy zarządza, co następuje: § 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę. na okres 3 lat, grunty wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia - na warunkach określonych w załączniku. §2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip. mniszkowpl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publikacji przez ogłoszenie w prasie lokalnej. §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szczegółowy wykaz nieruchomości znajduje się tutaj

Dodano dnia: 2006-04-21
Aktywny do dnia: 2006-05-30
Osoba redagująca: Nojek Sławomir