Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/4/07

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)


Mniszków, 06.07.2007
ZP341/4/07
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ,
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicąi Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .
.
ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie .
na potrzeby Gminy Mniszków. Nr sprawy: ZP341/4/07.
 
Działając na podstawie art. 11 oraz art. 48 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z dnia 11 maja 2007r. Nr 82, poz. 560 ze zm.) Gmina Mniszków
 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
1) Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Strona www.bip.mniszkow.pl
E-mail: mniszkow@mniszkow.pl
Godziny urzędowania 7:30-15:30
 
2) Określenie trybu zamówienia:
 Przetarg nieograniczony
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.mniszkow.pl
 
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Urzędzie Gminy w Mniszkowie - referat budownictwa .
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Usługi Przewozowe w zakresie dowozu i odwozu uczniów Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym, Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum w Mniszkowie w okresie od 01.09.2007r. do dnia 30.06.2008r. zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrekcję Szkół na następujących trasach:
1. Szkoła Podstawowa w Bukowcu n/Pilicą i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - Potok, Zajączków, Marianka, Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów oraz zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie przewozu;
2. Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym i Gimnazjum Publicznego w Mniszkowie - Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie, Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin oraz zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie przewozu.
 
 Dopuszcza się składanie ofert częściowych. (2 zadania)
ZADANIE 1: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Bukowcu n/Pilicą z następujących miejscowości: Potok, Zajączków, Marianka, Małe Końskie, Radonia, Grabowa, Syski, Julianów, co daje około 2280 km miesięcznie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu.
ZADANIE 2: Dowóz i odwóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Błogiem Rządowym z następujących miejscowości: Stoczki, Strzelce, Konstantynów, Błogie Nowe, Błogie Szlacheckie, Prucheńsko Małe, Prucheńsko Duże, Zarzęcin, co daje około 2680 km miesięcznie oraz zapewnienie opieki w trakcie przewozu.
Dowóz i odwóz dzieci do poszczególnych szkół podstawowych obejmuje również dowóz i odwóz dzieci do Gimnazjum w Mniszkowie.
Ilość kilometrów może ulec zmianie w związku ze zmianą planu lekcji.
 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyłączenia z dowozu do Szkoły Podstawowej w Błogiem miejscowości Prucheńsko Małe i Prucheńsko Duże w celu racjonalizacji dowozu uczniów.
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV – 60113000-3 i 60113100-4
 
 
Słownictwo główne
Słownictwo uzupełniające (jeśli dotyczy)
Główny przedmiot
usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych
 
nie dotyczy
Dodatkowe przedmioty
usługi transportowe dla ograniczonej grupy klientów
nie dotyczy
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
6) Termin wykonania zamówienia:
termin wykonania zamówienia od 01.09.2007r. do dnia 30.06.2008r.
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1       Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; 
1.2       Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
1.3       Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4       Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
 
 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
 
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy:
3.1 niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
3.3 zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3.4 wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
3.5 zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 ustawu, lub błędy w obliczeniu ceny,
3.6 który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
3.7 nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
 
9) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 
Nazwa kryterium
Waga
Cena
100%
 
10) miejsce i termin składania ofert:
 w siedzibie zamawiającego Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 3 (sekretariat)
 
do dnia 16.07.2007r. do godz. 12:00
 
11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
 
12) miejsce i termin otwarcia ofert:
 w siedzibie zamawiającego
Gmina Mniszków
Urząd Gminy w Mniszkowie
Ul. Powstańców Wlkp. 10
26-341 Mniszków
Sala konferencyjna.
 
Dnia 16.07.2007r. o godz. 12:15.
                         
13) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.08.2007r.
                          
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy
 
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
nie dotyczy
 
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
nie dotyczy
 
 
____________________________________
Gmina Mniszków
 

Formularz ofertowy

Projekt umowy

SIWZ

Załącznik nr 3

Dodano dnia: 2007-07-06
Aktywny do dnia: 2007-07-16
Osoba redagująca: Marcin Wujek