Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarzadzenie 56/07

WÓJTA GMINY MNISZKÓW z dnia 04 września 2007 roku.


ZARZĄDZENIE Nr 56/07

WÓJTA GMINY MNISZKÓW

z dnia 04 września 2007 roku.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1

 Zarządzenie ustala wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 § 2

 
  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura) oraz bazy transportowej;

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości stosownej do oferowanych usług, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawierające co najmniej:

a. instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych;

b. instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych;

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, odbioru odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

  1. Specjalistyczne środki transportu należy poddawać, co najmniej raz na tydzień dezynfekcji i dezynsekcji;

  1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

4. Dokumentami, o których mowa w ust. 3 są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wraz z ich opisem technicznym. 

§ 3 

Jako miejsce unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych wskazuje się miejsca wskazane w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 15 lipca 2003 roku Nr XIII/148/2003.)

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

  1. posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej,

  2. posiadać środki transportu oraz korzystać z nich zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r., nr 193, poz.1617),

§ 5 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mniszkowie oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mniszkowie.

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Dodano dnia: 2007-09-04
Aktywny do dnia: 2008-03-30
Osoba redagująca: Marcin Wójcikowski