Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZarządzenie Nr 33/05

Wójta Gminy Mniszków z dnia 28 listopada 2005roku.


Na podstawie art. 30 ust2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzšdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 13 ust l, art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ). Wójt Gminy zarzšdza, co następuje: § 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę i użyczenie na okres: do 3 lat, w trybie bezprzetargowym, grunty wyszczególnione w wykazie stanowišcym załšcznik nr l do niniej szego Zarzšdzenia - na warunkach określonych w załšczniku. § 2. Wykaz, o którym mowa w § l podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.BIP.mniszkow.pl., a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. § 3. Zarzšdzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załšcznik do Zarzšdzenia w formacie *.pdf znajduje się tutaj.

Treść w pliku rsatrstdtgdytdydy.pdf

Treść w pliku dtdydfydyd.pdf

Dodano dnia: 2005-11-30
Aktywny do dnia: 2005-12-30
Osoba redagująca: Nojek Sławomir