Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówPROJEKT

UCHWAŁA RADY GMINY MNISZKÓW z dnia 25 kwietnia 2008 roku


 

 

 

PROJEKT

 

                                                  UCHWAŁA NR

RADY GMINY MNISZKÓW

z dnia 25 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mniszków na 2008 rok

 

 

Na podstawie art.165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984) art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)

 

Rada Gminy Mniszków uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 467.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 467.918 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

  1. dochody: 10.219.641 zł

  2. wydatki: 10.869.641 zł

 

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zwiększa się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w 2008 r. o kwotę 195.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Po zmianie nakłady na inwestycje stanowią kwotę 2.030.000 zł.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

do Uchwały Nr ............/08

Rady Gminy Mniszków

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

 

Zmiany w planie dochodów:

 

Klasyfikacja budżetowa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianie

dział rozdział paragraf

010 01010 0970

(dochody z podatku należnego VAT)

57.705

-

57.705

010 01095 0770

(dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych)

156.000

-

406.000

010 01095 0750

-

60.000

0

400 40002 0830

(za dostarczanie wody)

130.000

-

130.000

600 60016 6260

dotacja z U.M. na modernizację dróg gminnych:

- drogi w Olimpiowie – 80.000zł

- drogi Strzelce-Owczary – 45.000zł

125.000

-

125.000

700 70004 0750

(czynsz za wynajem mieszkań)

-

10.000

0

700 70005 0750

(dochody z najmu i dzierżawy za wynajem mieszkań, pomieszczenia działki na lecznicę dla zwierząt, działki dla PT Cyfr. i POLKOMTEL, dzierżawy gruntów, czynsz za dzierżawę terenów łowieckich)

70.000

-

70.800

700 70005 0870

-

60.000

0

852 85219 2030

(dotacja z U.W. – dodatek w wys. 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego)

1.500

-

75.197

854 85415 2030

(dotacja z U.W. na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia)

22.713

-

22.713

900 90003 0830

(odpłatność za odprowadzenie ścieków)

35.000

-

35.000

Razem:

- saldo zwiększeń

597.918

467.918

130.000

-

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr ............/08

Rady Gminy Mniszków

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

 

 

Zmiany w planie wydatków:

 

Klasyfikacja budżetowa

Zwiększenia

Zmniejszenia

Plan po zmianie

dział rozdział paragraf

010 01010 4010

infrastruktura wodociąg. 4110

i sanitacja wsi 4120

4210

4260

z tego:

- zakup wody dla Strzelec

z Sulejowa – 14.000 zł

- zakup wody dla Potoka

z Gm. Sławno – 20.000 zł

- koszt energii elektrycznej

do ujęć wody – 35.000 zł

- koszt energii elektrycznej do

oczyszczalni ścieków – 33.000 zł

4270

4300

4410

4440

30.000

4.530

735

10.000

102.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000

3.000

300

1.206

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

30.000

4.530

735

10.000

102.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.000

3.000

300

1.206

010 01010 6050

z tego:

- budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Stok gm. Mniszków 250.000+70.000 zł

- roboty dodatkowe, przykanaliki i sieć kanalizacyjna I i II etap – 170.000 zł

70.000

-

490.000

600 60016 6050

z tego:

- projekty dróg gminnych -150.000

- modernizacja drogi w Olimpiowie –

300.000+80.000

- modernizacja drogi Strzelce-Owczary

400.000+45.000

125.000

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

1.275.000

750 75011 4210

Urzędy Wojew. 4440

-

19

19

-

981

2.539

750 75023 4010

U. Gm. 4120

4440

46.000

3.000

949

-

-

-

1.022.100

26.794

20.954

754 75412 4410

OSP 4440

-

10

10

-

990

1.360

758 75818 4810

-rezerwa budżetowa

-

2.420

13.359

801 80101 4210

szkoły podstawowe 4240

-

3.000

3.000

-

27.000

3.000

801 80103 4210

oddziały przedszkolne 4240

w szkołach podstaw. 4440

200

455

-

-

-

655

200

955

6.845

801 80113 4010

4110

dowożenie uczniów 4120

do szkół 4210

4270

4300

4430

4440

26.000

3.368

546

23.000

4.000

11.303

3.000

604

-

-

-

-

-

-

-

-

26.000

3.368

546

26.000

4.000

196.303

3.000

604

851 85154 4210

przeciwdziałanie 4300

alkoholizmowi

3.000

-

-

3.000

8.000

17.800

852 85219 4010

(zad. wł.–dot. z U.W.) 4370

4440

1.500

-

13

-

13

-

56.500

783

1.813

852 85219 3020

(zad. wł.–śr. U.Gm.) 4440

-

13

13

-

3.987

1.813

852 85228 3020

usługi opiekuńcze 4440

-

26

26

-

3.974

3.626

854 85415 3240

(zad. wł.–dot. z U.W.)

-stypendia dla uczniów

22.713

-

22.713

900 90017 2650

-dotacja dla ZUK

-

100.000

0

900 90019 4430

- opłaty za korzystanie ze środowiska

15.000

-

15.000

900 90095 4010

4110

4120

4210

4300

4430

4440

18.500

2.794

453

12.000

2.677

3.000

604

-

-

-

-

-

-

-

85.970

14.593

2.144

17.910

34.677

3.200

5.104

921 92108 4210

-filharmonie, orkiestry, 4440

chóry i kapele

 

-

5

5

-

5.678

680

921 92109 4010

-świetlice i kluby 4110

4120

4210

- zakup usług remont. 4270

z tego:

-świetlica w Strzelcach – 20.000 zł

-świetlica w Bukowcu – 10.000 zł

4280

4300

4440

4700

-

-

-

-

30.000

 

 

 

-

-

-

-

8.094

1.479

212

2.409

-

 

 

 

100

500

450

1.200

0

0

0

1.000

30.000

 

 

 

0

0

0

0

Razem:

- saldo zwiększeń

591.523

467.918

123.605

-

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ............/08

Rady Gminy Mniszków

z dnia 25 kwietnia 2008 r.

 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2010 i lata następne

 

Lp.

 

Dział

 

Rozdz.

 

§

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna

realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

<p lang="pl-PL" style=&a

Dodano dnia: 2008-04-21
Aktywny do dnia: 2008-04-30
Osoba redagująca: admin