Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/5/2/08

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Mniszków dnia, 12.06.2008 r.
 
Wszyscy oferenci
 
ZP 341/5/2/08
 
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/5/08 Nazwa zadania: ,,Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Strzelce – Owczary odcinek do km 2+000 do km 3+013,28.
 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38
 
Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów
Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2008-06-23.
 
Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty
L.p.
Nazwa i Adres Wykonawcy
Cena oferty brutto
Liczba punktów
Kryterium - cena
1.
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o. o.
26-434 Gielniów, ul.Opoczyńska 38
307.704,35 zł
100,00
2.
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg I Mostów “ERBEDIM” Sp. z o. o.
97-300 Piotrków Tryb. ul. Żelazna 3
365.513,74 zł
84,18
3.
Zakład Budowy I Eksploatacji Dróg I Mostów Sp. z o. o.
97-200 Tomaszów Maz. ul. Lubaszewska 71
358.423,02 zł
85,85
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali odrzuceni zadni wykonawcy.
 
 
 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.
Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
 
 
 
_________________________________
imię i nazwisko
podpis przedstawiciela zamawiającego

Dodano dnia: 2008-06-12
Aktywny do dnia: 2008-06-26
Osoba redagująca: Marcin Wujek