Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/1/07/10

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Mniszków dnia, 26.02.2010 r.

 

ZP 341/1/07/10

 

Wszyscy oferenci

 

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy Zp 341/1/10 Nazwa zadania: ,, ,,Budowa kanalizacji sanitarnej etap III w miejscowościach Małe Końskie, Marianka, Radonia

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Pzp) Gmina Mniszków informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Henczke -Budownictwo Sp. z o.o.

Pl. Stary Rynek 4

09-400 Płock

 

Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największa ilość punktów

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 2010-03-08

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty

L.p.

Nazwa i Adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów

Kryterium - cena

1.

Gazomontaż S.A.

ul. Powstańców 2C,

05-091 Ząbki

6 344 000,00 – brutto

55,37

2.

REM-WOD Sp. z o.o.

25-324 Kielce

ul. Legnicka 28

4 662 629,39 – brutto

75,34

3.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe – Usługowe SANGAZ Waldemar Pacud 42-221 Częstochowa ul. Ikara 288

5 992 174,18 – brutto

58,62

4.

REBUD C. KRYGIER, M. MICHALSKI, W. REMBA SP.J. 97-400 Bełchatów ul. Gen. Czyżewskiego 50

5 268 017,89 - brutto

66,68

5.

MB-SYSTEM Maciej Bienicki – Lider Konsorcjum

Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki

3 699 542,73 – brutto

odrzucona

6.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ,,POL-AQUA” S.A. (Lider Konsorcjum)

Zbigniew Kaźmierczak prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ,,Kazimierczak” Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak (Partner konsorcjum)

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji ,,PIOMEL” S.A. (Partner konsorcjum)

4 026 690,64 - brutto

87,23

7

CERAMIKA SERWIS SP Z O.O. - lider konsorcjum

26-300 Opoczno

ul. Piotrkowska 83-89

WODROL S.A.

35-595 Rzeszów

ul. Handlowa 3

3 898 373,17 – brutto

90,10

8

Zakład Robót Inżynieryjnych ,,FRAKOP” Marek Franczak

Kamilówka 21,

26-332 Sławno

4 478 689,32 – brutto

78,43

9

,,REMBOR” Sp. z o.o.

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ul. Zawadzka 144

4.709.089,65 – brutto

74,59

10

BINSTAL Bożena Tchórz

ul. Spalska 26/28

97-200 Tomaszów Mazowiecki

3 658 451,99 – brutto

96,01

11

Krzysztof Machnik Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ,,MACHNIK”

33-380 Krynica – Zdrój, Mochnaczka Wyżna 59

5 473 789,68 - brutto

64,17

12

Henczke -Budownictwo Sp. z o.o.

Pl. Stary Rynek 4

09-400 Płock

3 512 584,82 - brutto

100

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje o odrzuceniu z udziału w postępowaniu oferty:

 

MB-SYSTEM Maciej Bienicki – Lider Konsorcjum

Szpetal Górny, ul. Płocka 38, 87-811 Fabianki

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: Wykonawca załączył do oferty informację z banku z której to nie wynika spełnienie warunku dotyczącego posiadania zdolności kredytowej lub wolnych środków na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł. Komisja po przeanalizowniowaniu oferty postanowiła wezwać oferenta do uzupełnienia w/w informacji. Oferent w odpowiedzi na wezwanie złożył informację z banku, z której wg komisji nadal nie wynika fakt, że oferent posiada zdolność kredytową oraz wolne środki w kwocie co najmniej 5 000 000,00 zł.

Uzasadnienie prawne odrzucenia: Art. 89 ust. 1 pkt. 2.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

_________________________________

imię i nazwisko

 
podpis przedstawiciela zamawiającego

 

Dodano dnia: 2010-03-01
Aktywny do dnia: 2010-03-09
Osoba redagująca: Marcin Wujek