Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/2/07

ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU


 

Mniszków, dnia 05.03.2007
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków
 
 
Do wszystkich Wykonawców
 
 
 
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 341/2/07 w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków.
ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU
Protestujący:
,,PKP ENERGETYKA" Zakład Łódzki ul. Tuwima 28 90-002 Łódź
Oprotestowany:
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wlkp. 10 26-341 Mniszków
Gmina Mniszków działając zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./- zwanej dalej ustawą informuje o rozstrzygnięciu protestu wniesionego na czynności Zamawiającego podjęte w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków
Rozstrzygnięcie protestu jest następujące:
Protest zostaje uznany za bezzasadny
Uzasadnienie
  1. Na wstępie uzasadnienia Zamawiający informuje, że rozstrzygnięcie protestu nie może być przedmiotem innego protestu (wyrok ZA sygn. Akt UZP/ZO/0-165/05). Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje wyłącznie odwołanie na podstawie art 184 ust. 1 ustawy. Jednakże z uwagi na fakt, że postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60 000 euro zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy odwołanie nie przysługuje.
  2. Odnosząc się do ,,Protestu” – PKP Energetyka Zakład Łódzki, z dnia 22.02.2007r. Zamawiający wyjaśnia, iż niezasadny jest zarzut dotyczący nieterminowego wniesienia protestu przez Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula, ponieważ termin do wniesienia protestu należy liczyć - w przypadku protestów dotyczących zaniechania czynności wykluczenia wykonawców albo też odrzucenia ich ofert, od momentu wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykluczenie lub odrzucenie wykonawcy – przez Zamawiającego, w sposób jednoznaczny wskazuje, iż wszystkie czynności, które poprzedzały wybór oferty najkorzystniejszej, zostały już w ocenie Zamawiającego dokonane. Wniesienie protestu wcześniej (np. po otwarciu ofert, ale przed otrzymaniem informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej) należy uznać za przedwczesne (Wyroki ZA z 6.04.2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-610/05 oraz z 16.03.2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-446/05).
  3. Niezasadnym są również zarzuty dotyczące nieprawidłowego rozstrzygnięcia protestu z dnia 21.02.2007r. dotyczące pełnomocnictwa ponieważ dla umocowania do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga się pełnomocnictwa rodzajowego.
W wyniku ponownej analizy dokumentów przetargowych, Zamawiający stwierdza uchybienie w zakresie terminu rozstrzygnięcia protestu tj. Zamawiający rozstrzygnął protest przed upływem trzech dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 181 ust. 3 ustawy, tym samym uniemożliwił firmie ,,PKP ENERGETYKA” skorzystania z prawa przystąpienia w terminie trzech dni do postępowania toczącego się w wyniku złożonego protestu.
Zamawiający stwierdza również, że oferta Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula zawiera cenę wykonania usługi, wyższą od kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizacje przedmiotowego zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający anuluje swoje rozstrzygniecie oraz wybór jako najkorzystniejszej oferty firmy Instalatorstwo Elektryczne Jan Cebula z siedzibą w Radomsku ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i 7 unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ,, Konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mniszków"
 
Pouczenie:
Na powyższe rozstrzygnięcie protestu nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 29.stycznia.2004.roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 164, poz. 1163 ze zm./
........................................
(podpis kierownika Zamawiającego)
 
 
 

Dodano dnia: 2007-03-05
Aktywny do dnia: 2007-03-14
Osoba redagująca: Marcin Wujek