Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Mniszków



Zarządzenie Nr 62/07

Wójta Gminy Mniszków z dnia 27.11. 2007 roku.


 Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr23, poz. 220, Dz.U.Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz.U.Nr 153, poz. 1271, Dz.U.Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz.U.Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U.Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457, Dz.U.z 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz.U.Nrl81, poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 138, poz. 974, Dz.U. Nr 173, poz.1218 ) oraz art.4 pkt.9, art.13 ust.l, art.35 ustl ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, Dz. U. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005r. Nr 130, poz. 1083, Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 175, poz. 1459, Dz.U. z 2006r. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 220, poz. 1600, Dz. U. Nr 220, poz. 1601, Dz. U. z 2007r. Nr 69, poz. 468, Dz. U. Nr 173, poz. 1218 ) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1. Przeznaczam do zbycia grunt wyszczególniony w wykazie stanowiącym załącznik nrl do niniejszego Zarządzenia na warunkach określonych w załączniku.
§2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega publikacji przez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Mniszków, na terenie sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.bip.mniszkow.pl, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Treść w pliku Wykaz nieruchomości.pdf

Dodano dnia: 2007-11-29
Aktywny do dnia: 2007-12-30
Osoba redagująca: Nojek Sławomir