Biuletyn Informacji Publicznej Gminy MniszkówZP 341/8/09

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


Mniszków, 2009-09-14

ZP 341/8/09

 

 

Gmina Mniszków

ul. Powstańców Wlkp. 10

26-341 Mniszków

Wszyscy oferenci

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP 341/8/09. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego.

 

 

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące udostępnienia dokumentów informujemy:

 

 

 1. zaświadczenie REGON,

Odp.

Stanowi załącznik do SIWZ

 

 1. dokumentów o wyborze organu wykonawczego JST,

odp.

Dostępna poniżej

 

 1. uchwały o powołaniu skarbnika,

odp.

Dostępna poniżej

 

 1. uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na bieżący rok budżetowy,

odp.

Załączona do SIWZ

 

 1. informacje o stanie mienia komunalnego,

odp.

 

 1. sprawozdania Rb-z i Rb-NDS za 2007 r. i 2008 r. i pierwsze półrocze 2009 r.,

Odp.

Sprawozdanie Rb – z i Rb-NDS za 2007 dostępne poniżej

Sprawozdanie za rok 2008 i I półrocze 2009r. stanowi załącznik do SIWZ.

 

 1. uchwałę rady gminy w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2008,

Odp.

Stanowi załącznik do SIWZ

 

 1. umowy kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń,

Odp.

Zamawiający przedstawił prognozę długów niezbędną do wyliczenia zdolności kredytowej.

 

 1. opinie RIO w sprawie:

- możliwości spłaty kredytu,

- możliwości sfinansowania deficytu,

- wykonania planu budżetowego za 2 ostatnie lata,

- prawidłowości załączonej do budżetu prognozy kwoty długu, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustaw dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów lat następnych,

Odp.

Stanowi załącznik do SIWZ

 

 1. skrótowy opis inwestycji zawierający m in. nazwę i lokalizacje inwestycji, termin jej rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia, aktualne zaawansowanie;

Odp.

Opis inwestycji zawarty jest w załączonych umowach z wykonawcami

 

 1. dokumenty poświadczające prawo do dysponowania nieruchomością, na której ma być realizowana inwestycja;

Odp.

Zamawiający przedmiotowe inwestycje realizuje na swojej własności i nie uważa aby ich zamieszanie było niezbędne do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej.

 

 1. harmonogram rzeczowo-finansowy realizowanego zadania;

Odp.

Iwestycje realizowane są z godnie z umowami zawartymi z wykonawcami.

 

 1. poświadczenie zbilansowania środków na realizację inwestycji tj. środki własne, kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, inne źródła;

Odp.

Zał 3 i 3a do Uchwały Rady Gminy Mniszków z dnia lipca 2009 stanowi załącznik do SIWZ

 

 1. pozwolenia administracyjne i środowiskowe, (jeżeli są wymagane);

Odp.

Gmina znajduje sie w posiadaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych i środowiskowych.

 1. umowy z wykonawcami;

Odp.

Dostępne poniżej


Zwracamy sie również z prośbą o odpowiedź na pytanie:Czy Zamawiający wyraża zgodę na zabezpieczenie kredytu w formie oświadczenia o dobrowolnym poddawaniu się egzekucji.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zabezpieczenia

 

Jednocześnie uprzejmie prosimy o wypełnienie załączników niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Gminy.

Zadaniem Zamawiającego zawarte wyjaśnienia w niniejszym piśmie jak również załączone dokumenty do SIWZ są wystarczające.


    >>>>> Załączniki <<<<<


Dodano dnia: 2009-09-14
Aktywny do dnia: 2009-09-16
Osoba redagująca: Marcin Wujek